REBOL [
 Title: "REBOL::EXIF"
 Description: "REBOL to EXIF interface"
 Date: 2003/12/21
 Version: 1.3
 Id: "$Id: exif-core.r,v 1.3 2003/12/21 17:47:29 narg Exp $"
 Author: "Piotr Gapinski"
 Email: news@rowery.olsztyn.pl
 File: %exif-core.r
 Purpose: "obsluga plikow JPEG/EXIF"
 Copyright: "Olsztynska Strona Rowerowa http://www.rowery.olsztyn.pl"
 License: "GNU Lesser General Public License (Version 2.1)"
 Example: { ;; simple demo program (print out info about Maker and Model)
  either all [
   not none file: request-file 
   good-file?/debug first file ]
  [ dat: exif-tag [#{010f} #{0110}] ;; Maker, Model
   probe dat ]
  [ print "sorry, not an JPEG/EXIF file" ]
 }
 library: [
  level: 'intermediate
  platform: 'all
  type: [module tool]
  domain: [files graphics]
  tested-under: [
   view 1.2.1 on [linux Win2K amiga]
   view 1.2.8 on [linux winxp]
  ] 
  support: none
  license: 'LGPL
 ]
]

exif-ctx: context [
 set 'EXIF-SOI #{FFD8}
 set 'EXIF-APP0 #{FFE0}
 set 'EXIF-APP1 #{FFE1}
 set 'EXIF-APP2 #{FFE2}
 set 'EXIF-CMT #{FFFE}
 set 'EXIF-EOI #{FFD9}

 EXIF-HEADER: #{457869660000}
 TIFF-HEADER-OFFSET: 10

 EXIF-FORMS: [
  #{0001} [1 to-integer] ;; unsigned byte (1 bajt/komponent)
  #{0002} [1 to-ascii]  ;; ascii napisy koncz sie bajtem zerowym (jest wliczony w wielkośc napisu)
  #{0003} [2 to-integer] ;; unsigned short (2 bajty/komponent)
  #{0004} [4 to-integer] ;; unsigned long (4 bajty/komponent)
  #{0005} [8 to-rational] ;; unsigned rational (8 bajow/komponent)
  #{0006} [1 to-integer] ;; signed byte (1 bajt/komponent)
  #{0007} [1 to-binary]  ;; undefined (1 bajt/komponent)
  #{0008} [2 to-integer] ;; signed short (2 bajty/komponent)
  #{0009} [4 to-integer] ;; signed long (4 bajty/komponent)
  #{000A} [8 to-rational] ;; signed rational (8 bajtow/komponent)
  #{000B} [4 to-binary]  ;; signed float (4 bajty/komponent)
  #{000C} [8 to-binary]  ;; double float (8 bajtow/komponent)
 ]

 byte-order: "" ;; MM (Motorola) lub II (Intel)
 dat: none ;; bufor danych
 debug: false

 range: func [
  "Pobiera fragment danych z bufora (bez weryfikacji zakresu danych); zwraca binary!"
  offset [integer!] "przesuniecie od początku bufora"
  length [integer!] "dlugośc danych bajtach (relatywna do offsetu)"
  /all "dlugośc danych liczona od pocztku bufora"
  /custom "bufor danych" buffer [series!] "opcjonalny bufor z danymi"
  /local d] [

  d: any [buffer dat] ;; albo bufor przekazany jako paramentr albo bufor 'dat'
  copy/part (skip d offset) (either all [length - offset] [length])
 ]

 get-content: func [
  "Pobiera size danych znajdujących sie location bajtow za naglowkiem bufora; zwraca binary!"
  location [integer!] "przesuniecie od początku bufora"
  size [integer!] "dlugośc danych bajtach (relatywna do offsetu)"] [

  range (TIFF-HEADER-OFFSET + location) size
 ]

 intel?: func [
  "Konwersja zapisu danych binarnych Intel-Motorola (zmiana kolejności bajtow)."
  bin [binary!] "dane binarne" ] [
  either (byte-order = "II") [head reverse bin] [bin]
 ]

 read-traverse: func [
  "Poszukuje tag w pliki JPEG; zwraca binary! (zawartośc chunk) lub none!"
  file-name [file! string!] "nazwa pliku"
  tag [binary!] "szukany chunk-id"
  /position "zwraca offset pozycji chunk od pocztku pliku"
  /local chunk-id chunk-size offset buffer] [

  file: to-file file-name
  if error? try [
   buffer: read/binary/direct/part file 2
   if not equal? EXIF-SOI (range/custom 0 2 buffer) [return none] ;; jezeli naglowek pliku <> EXIF-SOI to nie jest to plik JPEG
   ;; buffer: skip dat 2 ;; pomin SOI

   offset: 2
   forever [
    buffer: read/binary/direct/part file (offset + 4) ;; wczytaj id bloku danch i ich wielkośc
    chunk-id: range/custom offset 2 buffer
    mask: to-integer #{FF00}
    if (((to-integer chunk-id) and mask) <> mask) [return none]

    chunk-size: to-integer range/custom (offset + 2) 2 buffer

    if debug [print ["znaleziono chunk" chunk-id "offset" offset "wielkośc" (chunk-size + 2) "bajtow"]]

    if (chunk-id = tag) [
     buffer: skip (read/binary/direct/part file (offset + chunk-size + 2)) offset
     return either position [offset] [buffer]
    ]
    offset: offset + chunk-size + 2
   ]
  ] [return none]
 ]

 set 'exif-file? func [
  "Bada czy plik jest w formacie JPEG i zawiera dane EXIF-APP1; zwraca logic!"
  file-name [file! string!] "nazwa pliku"
  /debug "dodatkowe informacje o dzialaniu programu"
  /local size] [

  self/debug: any [(not none? debug) false]
  not none? all [
   not none? dat: read-traverse file-name EXIF-APP1
   equal? EXIF-APP1 range 0 2 ;; bajty 02:04 = FFE1
   not zero? size: to-integer range 2 2 ;; wielkośc chunk APP1
   not empty? byte-order: to-string range 10 2
  ]
 ]
 set 'good-file? :exif-file? ;; synonim

 set 'exif-tag func [
  "Przeszukuje katalogi struktury EXIF; zwraca block!, binary! lub none!"
  tag [binary! block!] "poszukiwane znaczniki"
  /local ifd-first ifd-next search-ifds ifds rcs tags offset] [

  if none? dat [return none]
  ;; offsety s licznone wzgledem pocztku naglowka APP1 #{FFE1}
  ifd-first: does [TIFF-HEADER-OFFSET + to-integer (intel? range 14 4)] ;; IFD0
  ifd-next: func [
   "Zwraca integer! offset do nastepnego IFD lub none!"
   offset "aktualna pozycja katalogu"
   /local elements next] [

   ;; kazdy katalog zawiera nastepujce dane
   ;; 00-02 liczba elementow (tagow) w katalogu
   ;; ..... 12 bajtow na kazdy element w katalogu
   ;; ..... 4-ro bajtowy wskaznik do nastepnego IFD lub 0

   elements: to-integer (intel? range offset 2)
   next: to-integer (intel? range (offset + 2 + (elements * 12)) 4)
   either equal? 0 next [none] [TIFF-HEADER-OFFSET + next]
  ]
  search-ifds: func [
   "Szuka znacznika tag we wszystkich katalogach APP1."
   ifds [block!] "block! offsetow do katalogow APP1"
   tag [binary!] "szukany znacznik EXIF"
   /local offset rc] [

   foreach offset ifds [if not none? (rc: ifd-content offset tag) [break]]
   return rc
  ]

  ifds: copy [] tags: copy [] rcs: copy []

  ;; tworznie tablicy z pozycjami wszystkich katalogow EXIF v2.1
  append ifds offset: ifd-first ;; IFD0
  while [not none? (offset: ifd-next offset)] [append ifds offset] ;; IFD1,...

  ;; foreach tag [#{8769} #{A005} #{8825}] [ ;; SUBIFD0 Interoperability GPSIFD
  foreach tag [#{8769} #{A005}] [ ;; SUBIFD0 Interoperability
   offset: search-ifds ifds tag
   if not none? offset [append ifds (TIFF-HEADER-OFFSET + (to-integer offset))]
  ]
  ifds: sort ifds ;; znaczniki najcześciej uzywane s przewaznie w pocztkowych katalogach

  if debug [print ["znalezione katalogi" mold ifds CRLF "rozpoczynam poszukiwania" CRLF]]

  ;; traktuj przekazany parametr (tag) jako block! danych
  ;; zapisuj wartośc kazdego paramtru lub none! gdy nie znaleziony
  ;; pojedyncze wartości s zwracane bez bloku (brana jest pierwsza wartośc z listy)

  either block? tag [tags: tag][append tags tag]
  foreach tag tags [append rcs (search-ifds ifds tag)]
  either (block? tag) [rcs] [first rcs]
 ]
 set 'exif-ifd :exif-tag

 ifd-content: func [
  "Wyszukuje określony parametr w katalogu EXIF; zwraca jego wartośc lub none!"
  offset [integer!] "lokalizacja (offset) katalogu"
  tag [binary!] "poszukiwany znacznik"
  /local items tag-format tag-length tag-value tag-components] [

  items: to-integer intel? range offset 2 ;; liczba parametrow w biezcym katalogu EXIF

  if debug [print ["szkukam" tag "w katalogu" offset "(" items "elementy/ow )"]]

  offset: offset + 2 ;; pomin 2 bajty z liczb elementow

  loop items [
   ;; na kazdy element w katalogu przypada 12 bajtow
   ;; 00-02 znacznik
   ;; 02-04 format danych (zobacz EXIF-FORM)
   ;; 04-08 liczb cześci z ktorych skladaj sie dane (liczba cześci nie oznacza liczby bajtow!)
   ;; 08-12 dane znacznika lub offset do danych gdy ich dlugośc przekracza 4 bajty

   if debug [print ["-> znaleziono znacznik" (intel? range offset 2)]]
   if equal? tag (intel? range offset 2) [

    ;; znaleziono wlaściwy tag - pobierz jego wartośc
    tag-format: intel? range (offset + 2) 2
    tag-components: to-integer intel? range (offset + 4) 4
    tag-length: tag-components * EXIF-FORMS/:tag-format/1 ;; liczba bajtow przypadajca na dane jednego znacznika

    tag-value: intel? range offset + 8 4
    if (tag-length > 4) [tag-value: range (TIFF-HEADER-OFFSET + to-integer tag-value) tag-length]

    if debug [print ["-> format" tag-format tag-components "komponent/ow w buforze" tag-value "(" tag-length "bajt/y )" CRLF]]

    ;; zamien na rebol datatype
    return to-rebol tag-value tag-format tag-length
   ]
   offset: offset + 12 ;; do nastepnego znacznika w biezcym katalogu
  ]

  if debug [print ["-> znacznika" tag "nie znaleziono!" CRLF]]
  return none
 ]

 to-rebol: func [
  "Konwersja danych binarnych na Rebol datatype."
  bin [binary!] "dane binarne"
  format [binary!] "format danych"
  length [integer!] "bajtow danych (binarnych)"] [

  to-rational: func [bin [binary!] /local a b] [
   a: intel? copy/part bin 4
   b: intel? copy/part skip bin 4 4
   to-string rejoin [(to-integer a) "/" (to-integer b)]
  ]
  to-ascii: func [bin [binary!]] [trim to-string bin]

  ;; zwracaj tylko tyle bajtow ile jest danych
  ;; zmienna bin ma 4 bajty lub wiecej a np. dla typu "unsigned short" potrzebujemy tylko 2 bajtow
  ;; proteza jest potrzebna dla typow "short", "byte" czy "ascii", ktore mog zawierac pojedyncze bajty

  return do EXIF-FORMS/:format/2 copy/part skip bin ((length? bin) - length) length
 ]
]